Bloemendaal

Nederlands Hervormde Kerk

Restauratie Assendelft-orgel, Ingebruikneming 12 maart 1993

 

Dispositie

 

Hoofdwerk

Prestant8'(A/O/R)
Prestant4'(A/O/R)
Holpijp8'(A/R)
Quintadena8'(A/O/R)
Fluit4'(R)
CornetIII discant (A/R)
MixtuurIII (A/O/R)
Octaaf2'(A/O/R)
Trompet8'bas/discant (O/R)

Onderpositief

Holpijp8'bas/discant (R)
Flute Travers8'discant (R)
Octaaf4'(R)
Fluit4'(O/R)
Gemshoorn2'(R)
Flageolet1'(R)
Vox Humana8'(R)

Pedaal

Subbas16' (R)
Octaaf8' (R)
Trompet8' (R)

Contact

Orgelmakerij Reil b.v.
Postweg 50 B
8181 VJ Heerde
Nederland

Route plannen

T. +31 (0)578 691676
E. info@reil.nl

Volg ons op Facebook

Wij laten onze orgels spreken…